The Single Best Strategy To Use For תאונת רכב

רכב נוסע פגע בטרקטורון חונהעומד שלי. לטרקטורון שלי אין כל ביטוח אך הוא לא היה כלל בנסיעה.הרכב הפוגע מבוטח. נגרם לכלי שלי נזק של אלפי שקלים בודדים.

‫מאבטלה‬–‫לא‬ ‫המסחרי‬ ‫שהביטוח‬ ‫טהור‬ ‫סיכון‬

רכישת כלים ומידע בתחום הפיננסי יגדילו בוודאות את הסיכויים שלכם להגיע להצלחה כלכלית. ערכם של מידע וארגז כלים מדויקים ומוכחים לא יסולאו בפז.

גם סעיף ג' למסמך ההבנות מעיד כי הצדדים להסכם לא ייחסו חשיבות רבה לשאלת הבעלות ברכב בו ארעה התאונה, ובלבד שלמעביד היה ענין בנסיעה והיא היתה לצרכיו. על כן, נקבע כי גם אם הבעלות ברכב היא של העובד, ולא של המעביד, לא תהא לתובע זכות שיבוב כלפי חברת הביטוח. הוא הדין כאשר העובד אפילו אינו הבעלים של הרכב, אלא מדובר ברכב שהעובד שכר. מכאן שהדגש מבחינתם של הצדדים למסמך ההבנות היה הענין שיש למעביד בנסיעה במהלכה התרחשה התאונה, ולא זהותו של בעל הרכב.

לטעמי אין רלוונטיות לניתוח המובא בסיכומי ב"כ התובע ביחס לפרשת יונאן הנ"ל. אין מחלוקת כי באותו מקרה לא דובר בפעולה מכוונת אלא באירוע בו עפו בשגגה או ברשלנות, סלעים לכיוון כביש, כתוצאה מפיצוץ. בנסיבות אלה, בהעדר פעולה מכוונת, עלתה השאלה האם מדובר בסיכון ייחודי לנוסעים בכביש, more info באופן המקיים את המבחן שהנזק יהיה עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

הקישורים הבאים יפרסו בפניכם את אפיקי החיסכון או הסיכון המגוונים המוצעים בשוק ויסייעו לכם להשקיע במסלול שיענה על ציפיותיכם באופן מיטיבי.

‫ניהול‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫מסדירה‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫תורת‬

•‫כלכלית‬ ‫הגדרה‬-‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫והפחתת‬ ‫סיכון‬ ‫פיזור‬.‫שהיחיד‬ ‫נזק‬

•‫חמורבי‬ ‫בחוקי‬ ‫כבר‬ ‫נזכרה‬ ‫מסוימות‬ ‫בהוצאות‬ ‫להשתתפות‬ ‫הדדית‬ ‫אחריות‬.

חיזוק למסקנה לפיה הצדדים למסמך ההבנות לא התכוונו שהבעלות תיקבע אך ורק לפי הרישום הפורמלי במשרד הרישוי, ניתן למצוא בסעיף ד' למסמך ההבהרות, הקובע:

הסיכומים הפנו גם לאי בהירויות וסתירות בסוגיית הנזק שעלו במהלך שמיעת הראיות.

(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך".

ליסינג לרכב חדש ליסינג ישיר - הדרך המהירה והישירה למכונית חדשה ליסינג לרכב יד שנייה

עיון בסיכומי הצדדים מעלה כי שורש המחלוקת נעוץ סביב שאלת שיעור הנכות ממנה סובלת התובעת היום, והאם עובר לתאונה סבלה התובעת מתסמונת הפיברומיאלגיה. מחלוקת נוספת נוגעת לשאלת בסיס השכר לפיו יש לחשב את אובדן ההשתכרות.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Single Best Strategy To Use For תאונת רכב”

Leave a Reply

Gravatar